Sommarpackning

Behandling av personuppgifter

För Vy Tåg AB (”Norrtåg” eller ”vi”) är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Denna information beskriver hur vi inom Norrtåg hanterar dina personuppgifter och varför vi behöver göra det.

Detta är grundläggande för vår hantering av personuppgifter:

  • Vi samlar bara in de personuppgifter som vi behöver för att kunna bedriva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster.
  • Vi skyddar de personuppgifter som vi behöver samla in.
  • Vi använder personuppgifterna endast för det syfte de samlats in för.
  • Vi tar bort de personuppgifter som vi inte längre behöver.
  • Vi informerar de personer som berörs, vilka uppgifter som samlas in samt när och hur det görs.
  • Vi respekterar din integritet och är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina uppgifter.

Allmänt

Norrtåg samlar in personuppgifter på flera olika sätt och vid olika tillfällen, bland annat när du köper en resa av oss, kontaktar oss, besöker vår webbplats eller använder vår app. Dessa personuppgifter behöver vi för att kunna tillhandahålla och administrera din resa, utveckla och förbättra vår verksamhet samt för att informera dig om bland annat eventuella trafikstörningar. Norrtåg ansvarar för att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet EU:s dataskyddsförordning och övrig gällande lagstiftning. Det innebär till exempel att du har rätt att få information om dina personuppgifter och hur de behandlas.

Vår hantering av personuppgifter utgör en integrerad del av våra köpvillkor samt de villkor som gäller för dig som resenär. Eventuella ändringar i informationstexten publiceras på Norrtågs webbplats. Fortsatt användning av tjänsterna, efter det att vi meddelat att informationstexten har ändrats, innebär att du godtar ändringarna.

Vill du köpa en biljett utan att lämna ut dina personuppgifter kan du göra det genom att köpa en opersonlig biljett via någon av följande säljkanaler: ombordköp, SJ Biljettautomat, resebyråer, Pressbyrån eller 7-Eleven.

Personuppgiftsansvar

Norrtåg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. I vissa fall behandlas dina personuppgifter av underleverantör. För att säkerställa korrekt hantering av de uppgifter som behandlas av underleverantör har vi tecknat så kallat personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur de får använda uppgifterna.

Personuppgifter som vi samlar in

A. När du kontaktar oss eller bokar en resa

Personuppgifter

  • för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer uppgifter om dina bokade respektive genomförda resor samt tillhörande information om bland annat avresetidpunkt, biljettyp, betalt pris och varukategori
  • betalningsinformation, inklusive uppgifter om konto- och kortnummer samt kortets giltighetstid

Ändamålet med behandlingen

Vi samlar in de uppgifter som behövs för att tillhandahålla och administrera de resor du bokat, inklusive att skicka meddelanden till dig, samt för att hantera betalningar och kreditkontroller underlätta vid framtida bokning av resor, säkerställa tillgång till resor genom överblick över säsongsmässiga variationer i resande och köpmönster, informera dig om kundanpassade tjänster samt aktuella kampanjer och erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners.

Rättslig grund för behandlingen

Avtal och samtycke

Lagringstid

Vi lagrar uppgifterna så länge det behövs för att uppfylla ändamålet.

B. Enhetsinformation

Personuppgifter

Språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem).

Ändamålet med behandlingen

Tillhandahålla, utföra och förbättra tjänster.

Rättslig grund för behandlingen

Berättigat intresse

Lagringstid

Vi lagrar uppgifterna så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

Var vi sparar uppgifterna

Dina personuppgifter sparas i vår kunddatabas. Databasen rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund. För att erbjuda dig en hög grad av service och att kunna kommunicera med dig om relevanta erbjudanden och kampanjer, kan vi komma att spara dina uppgifter från din senast genomförda resa.

Var vi behandlar dina personuppgifter

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vilka vi delar uppgifterna med

De uppgifter du lämnar till oss kan komma att lämnas ut till de
underleverantörer som vi använder för att tillhandahålla våra tjänster. Det rör sig bland
 annat om bolag som sköter drift och underhåll av våra IT-tjänster, hanterar betalningsförmedling samt kreditupplysningar.

Underleverantörerna hanterar endast personuppgifter för vår räkning. För att säkerställa en hög säkerhetsnivå samt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt får underleverantörerna underteckna ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

Norrtåg kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, exempelvis till polis
 eller annan myndighet, om fråga är om utredning av brott eller om Norrtåg annars är skyldigt
att lämna ut uppgifterna med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Norrtågs behandling av dina personuppgifter kan komma att innebära att personuppgifter överförs till underleverantörer i länder utanför EU/EES. I den mån så
sker är det Norrtågs ansvar att säkerställa att relevanta avtal om dataöverföring upprättas
med sådana underleverantörer.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur Norrtåg behandlar dina personuppgifter. Detta görs genom
en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Norrtåg. Brevet skickas till:

Vy Tåg AB
Centralplan 2
803 11 Gävle

Har du andra frågor kring vår hantering av personuppgifter kan du kontakta oss på servicecenter@vy.se

Rätt till återkallande av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning kan du kontakta oss så vi kan rätta till felaktigheten. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.